Dla wielu Użytkowników kontrola z Urzędu Miar wciąż pozostaje wydarzeniem stresującym.
Nagle okazuje się bowiem, że w naszej firmie posiadamy wagi do tej pory niekontrolowane lub takie, nad którymi czynność ta była zachowywana jedynie w minimalnym zakresie.

Legalizacja wag

Od przeważnie niepotrzebnego stresu uchroni nas jednak zebrana odpowiednio wcześniej wiedza, dotycząca działań podejmowanych przez urzędników oraz informacji i dokumentów, jakie powinniśmy przygotować.

W ramach przygotowań do kontroli z Urzędu Miar warto zastanowić się, czy waga, którą używamy do określonej czynności, powinna posiadać ważną legalizację.

Wymagania do stosowania w wybranych obszarach działalności wag z legalizacją zostały opisane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawnej kontroli metrologicznej podlegają urządzenia pomiarowe, które mogą być stosowane:

 1. W ochronie zdrowia, życia i środowiska.

 2. W ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 3. W ochronie praw konsumenta.

 4. Przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń.

 5. Przy dokonywaniu kontroli celno-skarbowej.

 6. W obrocie handlowym (np. waga sklepowa, na poczcie, w skupie złomu).Legalizacja wag

Po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli z Urzędu Miar rekomendujemy zatem:

 1. Spisanie oraz przegląd wszystkich wag znajdujących się na terenie firmy, z uwzględnieniem informacji zgromadzonych na tabliczce znamionowej. Dotyczy to przede wszystkim danych o tym, czy waga:
  • Jest legalizowana, czy też nie potrzebuje legalizacji?
  • Może być używana w miejscu, w którym aktualnie się znajduje? (odnosi się to w szczególności do wag nielegalizowanych)
 1. Sprawdzić ważność legalizacji wagi. O tym, czy waga posiada legalizację czy też nie, dowiemy się z tabliczki znamionowej wagi lub znajdujących się obok naklejki hologramu, wskazujących datę dokonania tej czynności. Brak hologramów nie zawsze oznacza brak legalizacji.

 2. Kolejnym punktem, na który trzeba zwrócić uwagę, są parametry metrologiczne wag, aktualnie znajdujących się w naszej firmie. Użytkownik, który dysponuje odpowiednimi wzorcami masy, w ilości pozwalającej na sprawdzenie wag w pełnym zakresie, może zrobić to sam. Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy okaże się, że waga legalizowana dokonuje błędnych pomiarów. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższą firmą świadczącą usługi w zakresie naprawy wag i przy jej pomocy skalibrować urządzenia do uzyskania poprawnych wskazań. Specjalizujące się w tym firmy najczęściej posiadają instrukcje serwisowe, które krok po kroku pomogą nam przejść przez cały proces kalibracji, sprawdzając jednocześnie, czy waga nie jest uszkodzona.

 3. Po dokonaniu spisu wszystkich wag znajdujących się w naszej firmie oraz skompletowaniu potrzebnej dokumentacji możemy przejść do ostatniego etapu, jakim jest sprawdzenie ważności legalizacji. Legalizacja traci swoją ważność w przypadkach określonych w ustawie. Jest nim oczywiście upływ określonego czasu, a ponadto m.in. uszkodzenie przyrządu pomiarowego lub stwierdzenie, że przestał on spełniać wymagania.

 

Chcąc dokonać ponownej legalizacji, możemy zrobić to na dwa sposoby

 1. Legalizacja ponowna na wniosek Użytkownika

  W tym przypadku we własnym zakresie dostarczamy wagę do odpowiedniego Okręgowego Urzędu Miar. Po złożeniu pisemnego wniosku oraz uiszczeniu stosownej opłaty Urzędnik przeprowadza ponowną legalizację naszego urządzenia. Cały proces trwa przeważnie do kilku dni roboczych i wymaga pozostawienia naszej wagi w Urzędzie.

 2. Legalizacja ponowna dokonywana przez firmy wagarskie

  Drugim ze sposobów, uznawanym za wygodniejszy, jest powierzenie tej usługi wyspecjalizowanym firmom wagarskim, posiadającym odpowiednie punkty legalizacji.Wybranie zewnętrznej firmy wiąże się z nieco większymi kosztami, gdyż poza właściwościami metrologicznymi sprawdzane są pozostałe funkcje wagi, stan techniczny i bezpieczeństwo (np. izolacja przewodu zasilającego, stan nóżek i innych elementów mających wpływ na sprawne działanie wagi) daje to jednak Klientowi poczucie bezpieczeństwa i może uchronić przed przyszłymi stratami.


Decydując się na takie rozwiązanie, możemy mieć pewność, że otrzymamy z powrotem sprawne urządzenie, z pełnym przeglądem technicznym oraz odpowiednimi cechami legalizacji. Ponowna legalizacja wag w wybranym punkcie legalizacji zwykle odbywa się cyklicznie w określone dni tygodnia i jest wykonywana przez Inspektora z Urzędu Miar.

 Legalizacja ponowna wag


Warto zaznaczyć, że nie wszystkie wagi mogą zostać zalegalizowane. Legalizacji nie podlegają wagi, które

 • w momencie zakupu nie posiadały legalizacji WE - brak oznaczeń
 • wskazują błędne pomiary. W takim przypadku przed legalizacją należy dokonać ich serwisu
 • uszkodzone, a ich dalsza eksploatacja zagraża bezpieczeństwu użytkownika. W takiej sytuacji również wymagany jest wcześniejszy serwis

 

Podmioty upoważnione do kontroli

Podmiotami uprawnionymi do dokonywania kontroli są okręgowe i obwodowe urzędy miar. Ustawa upoważnia do przeprowadzania tych czynności również inne jednostki administracji publicznej. Stosowne kompetencje przyznaje się w szczególności inspekcji handlowej, inspekcji sanitarnej oraz urzędom górniczym. Działania kontrolne mogą być ponadto podejmowane przez Straż Miejską / Gminną oraz Policję.

 • Kontrole przeprowadzane są w zespołach, liczących co najmniej dwie osoby. Skład zespołu oraz wyznaczenie przewodniczącego należą do obowiązków organu administracji miar, który zarządził kontrolę.
 • Kontrole odbywają się w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności przez osobę, która podlega takim czynnościom.
 • Wyniki kontroli podmioty kontrolujące dokumentują w protokole. Musi on zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach i podpisany przez obie strony.

Uprawnienia kontrolujących i kontrolowanych

Upoważnieni pracownicy urzędów miar, po okazaniu legitymacji i pisemnego upoważnienia zyskują uprawnienia, takie jak m.in. prawo wstępu na teren nieruchomości, gdzie sprawowana jest kontrola, zbierania i zabezpieczania dowodów, badania dokumentów, czy też nakładania grzywien.

Pamiętajmy, że jako Kontrolowani, jesteśmy natomiast uprawnieni do uzyskania informacji o swoich prawach, obecności podczas wszystkich czynności wykonywanych przez pracowników urzędów miar oraz podpisania protokołu kontroli albo podania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.

Ponowna legalizacja wag

Ponowna legalizacja wag

Przyrząd pomiarowy powinien zostać zgłoszony do ponownej legalizacji:

 • przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej, jednostkowej albo poprzedniej legalizacji ponownej
 • przed upływem terminu ustawowego od dokonania oceny zgodności
 • po zainstalowaniu w miejscu użytkowania, przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej
 • w przypadku zmiany miejsca instalacji lub użytkowania, w którym była dokonana ocena zgodności albo legalizacja
 • w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających naniesionych podczas legalizacji
 • w przypadku uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas dokonywania oceny zgodności
 • po jego naprawie


Kontrola towarów paczkowanych

Coraz częściej możemy spotkać się z kontrolami Urzędu Miar, dotyczącymi towarów paczkowanych. Szczegółowe regulacje tego zagadnienia znajdują się w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych.

Każdy paczkujący, który na swoich wyrobach nanosi etykietę z informacją o stałej masie produktu, jest odpowiedzialny za to, aby towar paczkowany spełniał wymagania określone w powyższej ustawie. To również on odpowiada za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.

Zakres kontroli wykonywanej przez organy administracji miar przy sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych obejmuje czynność, takie jak:

 • przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych;
 • Sprawdzanie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej wprowadzone do obrotu lub użytkowania;
 • Sprawdzanie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli.

Szczegółowe przepisy dotyczące kontroli z Urzędu Miar zostały uregulowane we wspominanych już ustawach: ustawie z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach oraz ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych.

Naruszenie przepisów tych ustaw zagrożone jest karą grzywny. Kontrolujący w określonych przypadkach mogą zastosować również zabezpieczenie przyrządu pomiarowego w celu zachowania go w niezmienionym stanie.


 

Kontrola za rogiem?

Tych z Państwa, którzy przygotowują się do kontroli z Urzędu Miar, serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Zapewniamy pełne wsparcie techniczne i serwisowe wszystkich wag elektronicznych, a na czas trwania naprawy naszym Klientom dostarczamy zastępczy przyrząd pomiarowy. Posiadamy ponadto własny punkt legalizacji wag, dlatego też, jeśli dysponują Państwo sprzętem wymagającym uzyskania ponownego potwierdzenia, nasza firma wykona kompleksowy przegląd techniczny, obejmujący sprawdzenie wszystkich funkcji wagi oraz jej właściwości metrologicznych.

30-letnia działalność w branży oraz zdobyte w tym czasie wiedza i doświadczenie pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem nowoczesnego i niezawodnego sprzętu. Do każdego zadania pochodzimy w sposób profesjonalny, na pierwszym miejscu stawiając jakość oraz terminowość.Powyższa informacja ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej ani technicznej. Została udzielona wyłącznie na podstawie ogólnych zasad dotyczących kontroli z Urzędu Miar oraz obowiązujących przepisów prawa. Informacja nie uwzględnia indywidualnych okoliczności, które mogą wpłynąć na wynik kontroli. W związku z powyższym zawarte w niniejszym artykule informacje nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji, czy działań w konkretnej, indywidualnej sytuacji. Nie stanowią one również porady prawnej, czy technicznej uzyskanej od osoby posiadającej stosowne uprawnienia do udzielania takiej pomocy. Autor informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do informacji. Wskutek udzielenia informacji pomiędzy autorem tej informacji a czytelnikiem nie powstaje relacja prawnik-klient ani inna relacja profesjonalna.