Wzorcowanie siłomierzy/ dynamometrów to jest usługa, którą w zakresie akredytacji udzielonej przez PCA wykonuje nasze akredytowane laboratorium wzorcujące. Dzięki doskonałej wyszkolonej kadrze oraz bogatemu wyposażeniu laboratorium możemy wykonać tę usługę szybko oraz w atrakcyjnej cenie. Poniżej przedstawiamy wiele ciekawych i niezbędnych informacji na temat wzorcowania, adiustacji i legalizacji siłomierzy.

Kontakt do laboratorium wzorcującego

dynamometry


Czym się różni siłomierz od dynamometru ?

Siłomierz i dynamometr to poprawna nazwa przyrządu do pomiaru siły. Słowo dynamometr pochodzi od greckiego [dýnamis 'siła', 'moc', metréō 'mierzę'] inne popularne nazwy siłomierza używane powszechnie to z języka angielskiego dynamometer lub force gauge.dynamometry


Co to jest siłomierz, dynamometr?

Wg encyklopedii PWN to: siłomierz, dynamometr, przyrząd do mierzenia siły; używane są siłomierze do mierzenia sił rozciągających, ściskających lub ścinających, oraz siłomierze uniwersalne — mierzące różne rodzaje sił; rozróżnia się siłomierze: mechaniczne (np. sprężynowe, dźwigniowe, hydrauliczne), elektromechaniczne (np. tensometryczne, indukcyjne, strunowe), elektryczne (np. piezoelektryczne)dynamometry


Co to jest wzorcowanie siłomierza i dlaczego jest ważne?

Wzorcowanie siłomierza lub kalibracja siłomierza (z ang. Calibration) – to zbiór czynności mających na celu sprawdzenie właściwości metrologicznych badanego siłomierza. Wzorcowanie dynamometru polega na porównaniu w ustalonych warunkach i w konkretnych punktach wzorcowania wskazań sprawdzanego siłomierza przyrządu z użytymi wzorcami siły. Wzorcowanie dynamometru jest bardzo ważne, ponieważ gwarantuje jakość i wiarygodność pomiarów siły, które są wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki, medycyny i techniki. UWAGA:wzorcowanie siłomierza oraz poprawnie wykonany pomiar z wykorzystaniem wyników zawartych na świadectwie wzorcowania pozwala na prawidłową analizę wykonanych badań.wzorce


Jakie są rodzaje siłomierzy i jak się je wzorcuje?

Podstawowy podział siłomierzy polega na rozróżnieniu, czy element pomiarowy znajduje się razem z układem odczytowym czy osobno. Dlatego rozróżniamy:

 • siłomierze/dynamometry z wewnętrznym czujnikiem siły
 • siłomierze/dynamometria z zewnętrznym czujnikiem siły

Wzorcowanie siłomierza z wewnętrznym czujnikiem siły wymaga zamocowania go na stanowisku pomiarowym za pomocą specjalnych adapterów, aby umożliwić prostopadłe przyłożenie siły w badanych kierunkach. Wzorcowanie siłomierzy medycznych wymaga zastosowania specjalnych uchwytów symulujących ucisk ręki,gwarantując tym wykonanie poprawnych pomiarów.

Wzorcowanie siłomierza z zewnętrznym czujnikiem najlepiej jest przeprowadzić z użyciem oryginalnych zawiesi lub elementów łożyskujących klienta, aby zapewnić najbardziej zbliżone warunki jego stosowania. W przypadku siłomierzy stosowanych w robotach lub urządzeniach pomiarowych na liniach produkcyjnych czasami konieczny jest demontaż czujnika siły celem przeprowadzenia poprawnych pomiarów.silomierze


Jakie są normy i procedury wzorcowania siłomierzy?

Najlepszą normą wg. nas przeznaczoną do wzorcowania siłomierzy ( nie maszyn wytrzymałościowych) jest niemiecka VDI/VDE 2624, która jest dostosowana do wszystkich dynamometrów. Wzorcowanie siłomierza polega na ustaleniu błędu pomiaru w pięciu punktach pomiarowych zawartych pomiędzy 10 % a 100 % zakresu pomiarowego wzorcowanego dynamometru. Dodatkowo określany jest błąd histerezy i zera oraz powtarzalności w połowie zakresu pomiarowego. Za dodatkową opłatą użytkownik wzorcowanego dynamometru może zamówić przeprowadzenie pomiarów w dodatkowych punktach wzorcowania oraz stwierdzenia zgodności ze specyfikacją producenta dynamometru lub swoimi własnymi wymaganiami.dynamometry


Jak dbać o siłomierz i jak często go wzorcować?

Wzorcowanie dynamometru ma na celu pokazanie użytkownikowi jego charakterystyki metrologicznej, starzenia się przyrządu i jego błędów pomiarowych. Siłomierz jak każdy przyrząd pomiarowy wymaga prawidłowego i ostrożnego użytkowania i przechowywania. Obowiązkowe jest zaznajomienie osób obsługujących dynamometr i dokonujących pomiar siły z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa. Większość przydatnych informacji znajduje się w instrukcji obsługi, ale niektóre zastosowania wymagają dodatkowej ochrony przed występującymi zagrożeniami: np. pęknięcia elementów badanych, opryskanie przez ciecz przy badaniu kapsułek. Dodatkowo należy chronić dynamometr przed uszkodzeniami mechanicznymi, upadkami i t.p. Wszystkie takie zdarzenia należy zgłaszać, a następnie podjąć decyzję, czy na skutek tego typu zdarzeń nie zmieniła się charakterystyka siłomierza. Producenci siłomierzy zalecają wzorcowanie siłomierza nie rzadziej niż raz na rok lub częściej w przypadku uszkodzenia i naprawy. W organizacjach mających wdrożone systemy zarządzania daty kolejnego wzorcowania wyznacza się w zależności od posiadanej wiedzy, stopnia wykorzystania sprzętu oraz ważności wyników na bezpieczeństwo i jakość procesu. Na przykład producenci siłomierzy medycznych zalecają wzorcowanie co rok i tak samo VDI/VDE 2624 zaleca wykonywanie wzorcowanie siłomierza co 12 miesięcy. W przypadku wykonywania bardzo dużej ilości i ważnych pomiarów wskazane jest skrócenie tych terminów.dynamometry


Legalizacja siłomierza- co to jest legalizacja

Co to jest legalizacja? Legalizacja to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.
Dowód legalizacji to świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285, 568, 1086) oraz akty wykonawcze do niej.
Na stronie Głównego Urzędu Miar znajdziemy: WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH LEGALIZACJI,Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej na mocy § 1; § 2; § 4; § 5; § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z 2010 r. Nr 110, poz. 727 oraz z 2013 r. poz. 630) wykaz sprzętu pomiarowego.pomnik


Czy świadectwo legalizacji siłomierza jest wymagane przez prawo?

Nie, świadectwo legalizacji siłomierza nie jest wymagane przez prawo. W w/w wykazie nie znajdziemy przyrządów do pomiaru siły, czyli dynamometrów i siłomierzy zgodnie z prawem się nie legalizuje. Dlatego też świadectwo legalizacji siłomierza w świetle obowiązujących aktualnie przepisów nie może zostać wystawione. Jedynym dokumentem wydawanym w Polsce uznawanym na całym świecie potwierdzającym charakterystykę metrologiczną dynamometru jest świadectwo wzorcowania laboratorium akredytowanego z logo PCA.

sauter

W związku z tym, że pomiar siły jest stosowany pośrednio przy obliczaniu opłat, kar oraz w ochronie zdrowia Świadectwo wzorcowania może być przydatne dla użytkowników przyrządów pomiarowych, którzy chcą mieć pewność, że ich pomiary są dokładne i wiarygodne. Świadectwo wzorcowania może być również wymagane przez niektóre instytucje lub organizacje, które mają określone standardy jakości lub bezpieczeństwa dla swoich procesów pomiarowych. Dlatego też laboratoria badawcze, ośrodki naukowe, urzędy państwowe, zakłady produkcyjne, szpitale czy ośrodki certyfikujące i badawcze mogą żądać świadectwa wzorcowania od swoich dostawców lub kontrahentów. Świadectwo wzorcowania siłomierza wystawione przez akredytowane laboratorium wzorcujące z logo PCA jest najwyższym dokumentem wzorcowania uznawanym przez sądy.


Świadectwo wzorcowania siłomierza co to jest?

Laboratorium wzorcujące po wykonaniu wzorcowania i opracowaniu ich wyników wystawia dokument, który nazywa się: Świadectwo wzorcowania siłomierza. Świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium akredytowane ze logo PCA (Polskie Centrum Akredytacji) jest uznawane na całym świecie.
Świadectwo wzorcowania dynamometru to dokument wydany przez laboratorium, który potwierdza, że siłomierz został sprawdzony w określonych punktach pomiarowych. Świadectwo wzorcowania siłomierza zawiera podstawowe informacje:
- Nazwę i adres laboratorium wzorcującego, numer akredytacji oraz logo PCA
- Nazwę i adres zleceniodawcy wzorcowania oraz numer zlecenia.
- Nazwę i adres użytkownika dynamometru, jeśli jest inny niż zleceniodawca wzorcowania- Dane identyfikacyjne siłomierza, takie jak: numer wewnętrzny, producent, model, numer seryjny, data produkcji
- Parametry metrologiczne dynamometru, takie jak: zakres pomiarowy, rozdzielczość, maksymalny dopuszczalny błąd siłomierza wyrażony w % i w jednostkach siły
- Warunki otoczenia podczas wzorcowania
, takie jak: temperatura i wilgotność
- Metodę wzorcowania i normę, według której jest ona przeprowadzana, np. VDI/VDE
- Wyniki pomiarów i błędy wskazań siłomierza w określonych punktach pomiarowych, np. 10%, 20%, 50%, 70% i 100% wartości zakresu pomiarowego.
- Niepewność pomiaru i spójność pomiarową dla każdego punktu pomiarowego.
- Wyniki pomiarów błędu zera, błędu histerezy i błędu powtarzalności
- Datę wzorcowania oraz wydania świadectwa- Podpis osób uprawnionych do sprawdzenia i wystawienia
świadectwa wzorcowania.
- Dodatkowo na wniosek użytkownika może być stwierdzenie zgodności z wymaganiami producenta lub innymi wymaganiami użytkownika oraz data następnego wzorcowania.wagi św


Świadectwo wzorcowania siłomierza a błędy pomiaru siły

Laboratorium wzorcujące przygotowuje do wzorcowania i wzorcuje dynamometr zgodnie z wymaganiami producenta: czyli dba o odpowiedni zakres temperatury pracy siłomierza i jego aklimatyzację, sprawdza poprawność naładowania akumulatorów lub sprawność baterii oraz prawidłowy montaż i sposób przyłożenia siły. Jeśli użytkownik przestrzega tych zasad, może przypuszczać, że dokonywane przez niego pomiary będą prawidłowe i charakterystyka metrologiczna przyrządu przedstawiona na świadectwie wzorcowania nie uległa zmianie.swiadectwo


Jakie są najczęstsze błędy pomiarowe siły?

Najczęstsze błędy pomiarowe siły to:
- Błąd paralaksy - polega na odczycie wartości ze skali, gdy patrzymy na nią pod skosem, co powoduje przesunięcie wskazania względem rzeczywistej wartości siły.
- Błąd zerowania - polega na tym, że przed pomiarem wskazówka przyrządu lub wyświetlacz wskazywał wartość inną niż zero lub poprzedni pomiar nie został usunięty, co wpływa na wynik kolejnego pomiaru.
- Błąd obsługi - polega na niedokładnym lub nieprawidłowym postępowaniu operatora, np. niewłaściwym ustawieniu funkcji siłomierza, częstotliwości pomiaru - szybkości próbkowania siłomierza, autozero, niewłaściwym ustawieniu dodatkowych funkcji siłomierza, zastosowaniu niewłaściwych uchwytów i końcówek pomiarowych oraz sposobie i szybkości zadawania siły.
- Błędy związane ze środowiskiem pracy dynamometru: temperatura, wilgotność, podmuchy, drgania
- Błędy związane z nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy: prowizoryczny i niestabilny montaż dynamometru, stosowanie niesprawnych elementów przekazujących siłę, uchwyty, łożyska kulowe i inne.
W przypadku zsumowania tych wszystkich błędów błąd pomiaru wykonany siłomierzem może być bardzo duży. Największe błędy pomiaru siły wprowadza niedokładne niewspółosiowe przyłożenie badanej siły, a w przypadku pomiarów siły dynamicznych częstotliwość próbkowania siłomierza oraz sposób narastania siły (jednostajna prędkość).

wzorcowanie


Jak przygotować siłomierz do wzorcowania?

W przypadku wzorcowania siłomierza użytkownik powinien sprawdzić jego kompletność i w miarę możliwości dostarczyć używane końcówki pomiarowe, zasilacz, ładowarkę oraz instrukcję obsługi. Ponadto należy zadbać o to, aby siłomierz był czysty i suchy oraz nie miał żadnych uszkodzeń mechanicznych. Przed wysłaniem do laboratorium wzorcującego warto również sprawdzić stan baterii lub akumulatora oraz wykonać adiustację siłomierza, jeśli użytkownik ją wykonuje, cyklicznie i samodzielnie. W przypadku gdy siłomierz ma być wzorcowany na miejscu u użytkownika, należy zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia wzorcowania, takie jak: stabilne podłoże, brak drgań i zakłóceń elektromagnetycznych, optymalna temperatura i wilgotność oraz dostęp do źródła zasilania.sauter


Czy wynik wzorcowania siłomierza może być błędny?

Wynik wzorcowania nie może być błędny, gdyż rolą wzorcowania jest wykonanie pomiarów i przedstawienie ich na świadectwie wzorcowania. Rolą wzorcowania jest przedstawienie przez laboratorium wzorcujące wyników wykonanych podczas wzorcowania dynamometru bez wprowadzania w nim żadnych zmian. W przypadku dużych błędów użytkownik może podjąć decyzję o próbie jego adiustacji lub naprawie. Użytkownik na podstawie świadectwa wzorcowania siłomierza ma też okazję odnieść się do wcześniej wykonanych pomiarów dynamometrem i podjąć działania korygujące.

dynamometry


Czy błędne wskazania oznaczają, że przyrząd jest niesprawny?

W trakcie oględzin zewnętrznych laboratorium sprawdza stan zewnętrzny siłomierza, podstawowe jego funkcje, działanie przycisków itp. W przypadku uszkodzenia np. wyświetlacza - nieczytelne cyfry, uszkodzonej obudowy lub toru pomiaru siły - pęknięte lub wygięte zawiesia, haczyki nie gwarantujące bezpiecznego przyłożenia siły lub brak powtarzalnych wyników świadczy o uszkodzeniu siłomierza. W tym przypadku laboratorium odstępuje od przeprowadzenia wzorcowania i zaleca jego naprawę. Jeśli siłomierz wskazuje stabilnie i powtarzalnie, ale wskazania są obarczone dużym błędem, laboratorium może przeprowadzić wzorcowanie i wystawić świadectwo wzorcowania na podstawie, którego klient podejmie dalsze decyzje. Możliwe jest przeprowadzenie adiustacji siłomierza (o ile jest dostępna) przez laboratorium lub przekazanie dynamometru do serwisu.siłomierz


Co to jest adiustacja siłomierza?

Wykonać kalibrację siłomierza, skalibrować siłomierz to bardzo często używane niepoprawnie określenie czynności zwanej adiustacją siłomierza. Adiustacja dynamometru to też regulacja dynamometru lub jego strojenie. Zgodnie z definicją Adiustacja – czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu. Adiustację stosuje się w celu wyeliminowania błędów, praktycznie jest regulacja w starszych urządzeniach potencjometrami (stąd strojenie), a w nowszych programowo zadając znaną siłę i zapisując ją w pamięci urządzenia. Po adiustacji w przypadku sprawnego sprzętu błędy powinny nie przekraczać dopuszczalnych błedów podanych w specyfikacji producenta siłomierza.dynamometry


Czy wzorcowanie/kalibracja siłomierza obejmuje jego adiustację?

Usługa wzorcowania/kalibracji siłomierza obejmuje czynności mające na celu sprawdzenie badanego siłomierza w stanie niezmienionym przekazanym przez użytkownika. Powszechnym błędem jest uważanie, że wzorcowanie siłomierza polega na sprawdzeniu i porównaniu wartości, a w przypadku błędnych wskazań, usunięciu tych błędów.dynamometry


Czy adiustację siłomierza można zlecić laboratorium wzorcującemu?

Adiustacja siłomierza może być wykonana przez laboratorium tylko na zlecenie, o ile jest ona dostępna dla użytkownika siłomierza( hasło). Jest to usługa płatna. Laboratorium informuje klienta o błędach dynamometru i na tej podstawie jest podejmowana decyzja o przeprowadzeniu adiustacji.dynamometry


Czy istnieje możliwość adiustacji każdego siłomierza?

To zależy od tego, kto wyprodukował dany dynamometr i jakie są warunki techniczne laboratorium, które wykonuje wzorcowanie. W przyrządach pomiarowych starszego typu adiustacja silomierza polegała na ustawianiu analogowych potencjometrów, które wpływały na odczyty adiustowanego siłomierza. W czasach cyfrowych metoda adiustacji się zmieniła i w większości sytuacji potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie od producenta przyrządu, który jest wzorcowany, do podłączenia interfejsów, właściwe wzorce, a także procedura i umiejętność jej wykonania. W dynamometrach prostych opcja adiustacji jest chroniona tylko hasłem.andilog


Wzorcowania siłomierza/dynamometru- cena

Cena wzorcowania siłomierza/dynamometru zależy od wielu czynników, takich jak:

 • kierunek działania siły (rozciąganie lub ściskanie) - jeden lub dwa
 • rodzaj i zakres pomiarowy siłomierza
 • dodatkowe punkty pomiarowe
 • wymagania dotyczące świadectwa wzorcowania (zgodność, dodatkowy język)
 • miejsce realizacji wzorcowania - laboratorium czy u klienta
 • dodatkowe usługi (demontaż, adiustacja)
 • termin realizacji i sposób dostawy
 • ilość i częstotliwość wzorcowania
 • nietypowa konstrukcja czujnika siły (adaptery, elementy łożyskujące)

Regularne wzorcowanie siłomierza ma wiele korzyści, takich jak:

 • Zapewnienie wiarygodności i dokładności pomiarów siły, które są używane w różnych dziedzinach, takich jak nauka, medycyna czy technika.
 • Zwiększenie jakości i bezpieczeństwa produktów i usług, które są zależne od pomiarów siły, np. maszyny wytrzymałościowe, urządzenia medyczne, sprzęt sportowy czy zabawki.
 • Optymalizacja zużycia zasobów i oszczędność energii, poprzez dostosowanie parametrów pracy maszyn i urządzeń do rzeczywistych wartości siły.
 • Przestrzeganie norm i regulacji prawnych, które wymagają śledzenia i dokumentowania pomiarów siły, np. ISO 9000, ISO 17025
 • Uniknięcie kosztów i ryzyk związanych z błędnymi lub nieaktualnymi pomiarami siły, np. odrzuty produkcyjne, straty finansowe, utrata reputacji czy odpowiedzialność prawna.


Regularne wzorcowanie siłomierza to inwestycja, która się opłaca. Dzięki regularnemu wzorcowaniu siłomierza można uzyskać pewność, że siłomierz mierzy prawidłowo i nie wprowadza błędów w procesach pomiarowych. Regularne wzorcowanie siłomierza to także sposób na dbanie o stan techniczny i żywotność siłomierza.

dynamometry


Wzorcowanie siłomierzy- krótkie terminy, atrakcyjne ceny

Firma Wagi Wielkopolska od wielu lat zajmuje się pomiarem siły. Liczne szkolenia u naszych krajowych i zagranicznych partnerów pozwoliły nam na zdobycie niezbędnej wiedzy i rozwijanie naszej pasji. Ponad 10 lat temu powstało akredytowane laboratorium wzorcujące. Aktualnie dysponujemy wyposażeniem i oprzyrządowaniem, dzięki któremu możemy sprawnie realizować wzorcowanie siłomierzy. Nasze stanowiska pomiarowe pozwalają na wzorcowanie siłomierzy układów pomiaru siły różnych producentów dynamometrów takich jak:

Wagi Wielkopolska to profesjonalna firma, która oferuje akredytowane usługi wzorcowania siłomierzy dla klientów z całej Polski. Nasze laboratorium posiada certyfikat akredytacji nr AP 151, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Wzorcowanie siłomierzy odbywa się zgodnie z instrukcją pomiarową przeznaczoną wyłącznie dla siłomierzy i toru pomiaru siły "Wzorcowanie siłomierzy" IP-02 wydanie 01 z dnia 22.08.2022 r. (metoda zgodna z VDI/VDE 2624 Part 2.1)". Nasze akredytowane laboratorium wzorcuje siłomierze o zakresie akredytacji od 0,1 N do 1000 N. Oferujemy szybki i wygodny sposób wysyłania i odbierania siłomierzy za pomocą kuriera z całej Polski. Wystarczy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej, a my odeślemy Ci wycenę i instrukcje dotyczące pakowania i wysyłki. Nasze ceny są konkurencyjne i zależą od ilości i rodzaju siłomierzy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i dołączenia do grona naszych zadowolonych klientów.

wzorcowanie dynamometru