Sumator do wagi co to jest? Jest to płytka połączeniowa służąca do podłączenia dwóch lub więcej czujników wagowych razem, aby następnie jednym przewodem podłączyć do elektroniki wagowej. Płytka elektroniki sumatora najczęściej jest zmontowana w puszce elektrycznej z dławicami do zabezpieczenia przed warunkami środowiskowymi elementów połączeniowych. W zależności o klasy IP puszki sumatora mogą być wykonane z tworzywa, aluminium lub stali nierdzewnej. Rodzaj, z którego wykonana jest obudowa sumatora, ma istotny wpływ na jego cenę. Cena sumatora wagowego zależy też od jakości użytych dławic, zwłaszcza tych nierdzewnych stosowanych przy obudowach stalowych. Przy wyborze sumatora wagowego warto uwzględnić to, w jakich warunkach będzie pracował sumator i waga.

Zdjęcie sumatora

Płytka elektroniki sumatora w wykonaniu obudowy sumatora z tworzywa czy ze stali nierdzewnej niczym się nie różni, jest taka sama.

Jak działa sumator wagowy?

Zadaniem sumatora jest regulacja spadku napięcia na rezystorze znajdującym się w nim, aby wyregulować napięcie zasilania podłączonej do niego belki. Nieznaczna zmiana napięcia zasilania belki tensometrycznej pozwala uzyskać takie same wskazania różnych belek podłączonych równolegle przy różnych ich czułościach wyrażonych w mV/V.

Zadaniem sumatora wagowego jest sumowanie sygnałów z pojedynczych tensometrów. Belki tensometryczne łączy się równolegle i przy dobrych jakościowo tensometrach, a najlepiej sparowanych- układy potencjometrów, rezystorów lub zworek są zbędne. Wszystkie połączenia elektryczne wykonane w obrębie sumatora wagowego muszą być bardzo staranne, gdyż będą miały wpływ na prawidłową pracę układu wagowego. Niedopuszczalne jest przecięcie żył w przewodzie, złe zaciśniecie tulejek oraz niestaranne przykręcenie przewodów do zacisków montażowych na płycie sumatora. Najlepsze i najpewniejsze są płytki sumatora, gdzie przewody są lutowane do niej. Niestety ze względu na wygodę montażu odchodzi się obecnie od tego. Tak jak wspominaliśmy przy dobrych jakościowo belkach tensometrycznych, inne elementy poza zaciskami montażowymi do podłączenia belek tensometrycznych są niepotrzebne. Sumator pełni funkcję puszki połączeniowej.

Zdjęcie skorodowanych zacisków

Sumator wagowy- płytka elektroniki musi być zabezpieczona przed działaniem wilgoci, aby zapewnić pewną i bezawaryjną pracę układu wagowego.

W przypadku gdy wskazania na narożnikach wagi są różne i nie zależą od błędów konstrukcji wagi, może zastosowanie sumatora wagowego nam pomóc. Z układu elementów regulacyjnych sumatora korzystamy tylko wtedy gdy mamy pewność, że pozostałe elementy wagi są sprawne. Regulacja sumatora jest prosta, ale niezmiernie uciążliwa, gdyż wymaga wielokrotnego nakładania dużej ilości wzorców masy.

Regulacja sumatora wagowego

Jak zacząć regulację sumatora (część wstępna).

1. Sprawdzić, czy są potrzebne w naszym układzie wagowym elementy regulacyjne. Wszystkie potencjometry skręcić w jedną stronę, najlepiej uzyskują zwarcie potencjometru, co można sprawdzić miernikiem.

2. Położyć obciążenie na środku wagi, a następnie na kolejnych narożnikach notując kolejne wskazania.

3. Jeśli błąd pomiaru nie przekracza 1 lub 2 działek odczytowych można uznać, że waga jest sprawna i nie ma konieczności dalszej regulacji. Dotyczy to wag technologicznych i o ilości działek nie więcej niż 2000 -4 000 działek odczytowych zakładając, że zostały też dobrze dobrane maksymalne obciążenia tensometrów.

Regulacja sumatora – wskazania wagi są różne w poszczególnych punktach wagi i błędy są dla nas niedopuszczalne.

1. Wszystkie potencjometry ustawić w połowie zakresu, najprościej policzyć liczbę obrotów potencjometru od jednej skrajnej pozycji do drugiej, i wykonać ich połowę kręcąc w przeciwnym kierunku lub sprawdzić to omomierzem.

2. Położyć obciążenie na środku wagi, a następnie na kolejnych narożnikach notując kolejne wskazania.

3. Zlokalizować który potencjometr odpowiada której belce tensometrycznej odpowiedzialnej za dany obszar ważenia (narożnik)

4. W przypadku wskazań mniejszych należy zmniejszać rezystancje potencjometrów odpowiadających za dany narożnik, natomiast gdy wskazania są większe, należy zwiększać rezystancje. Przy dużych obciążeniach regulacje można przeprowadzać na początek mniejszymi obciążeniami stopniowo je zwiększając.

5. Kolejne regulacje powtarzać aż do osiągnięcia zamierzonego efektu.

 Zdjęcie sumatorów

Płytka sumatora  róznych producentów wygląda bardzo podobnie.

Sumator wagowy jest elementem do budowy wag, który ma bardzo duży wpływ na prawidłowe jej działanie. Najczęściej sam sumator nie ulega uszkodzeniu, natomiast niestaranny montaż przewodów podłączonych do niego oraz luźne zaciski są przyczynami niesprawności wag. Warto za każdym razem jak mamy dostęp do sumatora wagowego dokręcić wszystkie wkręty, sprawdzić, czy nie ma na płycie sumatora wykwitów, zawilgoceń itp.

Objawy uszkodzenia w obrębie sumatora wagowego:

-błąd wagi, Error, Hi, low uszkodzony kontakt- poluzowane wkręty, wyrwany przewód — niestabilna praca wagi „płyniecie wagi” zawilgocona, zalana płyta sumatora.

-brak geometrii wskazań wagi- uszkodzone elementy regulacyjne sumatora, przerwy.

 

Stosując belki tensometryczne dobrej jakości, można płytkę sumatora pominąć łącząc równolegle przewody i je lutując razem. Przewody warto zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi przed wilgocią- tego typu rozwiązanie jest pewniejsze i bardziej odporne na drgania, wibracje oraz warunki atmosferyczne- zawilgocenia itp.

 

Poza podziałem sumatorów wagowych na materiał z jakiego jest wykonana puszka sumatora wagowego, może rozróżnić je w jaki sposób jest dokonywana regulacja.

 

Sumator wagowy ze zworkami – w sumatorze wagowym znajdują się zworki osobne dla każdej belki tensometrycznej umożliwiające zmianę wzmocnienia poprzez zmianę ich ustawień

Sumator wagowy z potencjometrami- w sumatorze w wagowym znajdują się potencjometry osobne dla każdej belki tensometrycznej umożliwiające zmianę wzmocnienia poprzez zmianę ich ustawień.

 zdjęcia sumatorów 4,6,8

 

Sumator wagowy produkowany jest w wielu wersjach zależnych od przyłączenia ilości belek tensometrycznych. Najczęściej są to sumatory wagowe przeznaczone do podłączenia 4, 6 lub 8 belek tensometrycznych.

Sumator wagowy w swojej ofercie mają prawie wszyscy producenci czujników wagowych takich jak ZEMIC,Keli, KPZ, NBC, FLINTEC, SENSOCAR,HBM i inni.

 

Sumator wagowy – montaż mechaniczny.

Stan techniczny sumatora wagowego ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całej wagi. Jak wspomnieliśmy sumator wagowy służy do sumowania sygnałów wszystkich belek tensometrycznych podłączonych do niego, dlatego bardzo ważne jest solidne przykręcenie przewodów sygnałowych do listew połączeniowych i prawidłowe odizolowanie przewodów i montaż ich. W sumatorze znajdują się dławice umożliwiające zabezpieczenie przewodów przed wyrwaniem mechanicznym ich. Należy sprawdzić, w jaki sposób producent je zamontował i czy są dokręcone wszystkie nakrętki, wszystkie uszczelki znajdują się na swoim miejscu. Dodatkowo w sumatorach wykonanych z tworzyw, można dławice wkleić używając odpowiedniego kleju czy silikonu. Odpowiednie zabezpieczenie przeciwwilgociowe jest bardzo ważne, gdyż w przypadku dostania się wody na zaciski lub płytkę sumatora będziemy obserwować niestabilną pracę wagi. W przypadku długotrwałego działania wilgoci będą się tworzyć wykwity na płytce sumatora, które spowodują niestabilną pracę wagi oraz możliwość wyświetlania błędów. W tym przypadku najlepiej wymienić płytkę sumatora na nową. Warto przy okazji sprawdzić stan przewodów belek, jeśli one będą nosił ślady korozji należy je skrócić do tego momentu, aż nie będzie widać oznak uszkodzeń. Przewody należy skracać o taka samą długość- czyli o długość najdłuższego uszkodzonego odcinka przewodu w pozostałych belkach tensometrycznych. Jeśli mamy wpływ na miejsce montażu mechanicznego sumatora to należy wybrać takie, które jest najmniej narażone na udary mechaniczne minimalizując w ten sposób możliwość uszkodzenia jego i wagi. Warto też zwrócić uwagę na sposób prowadzenia przewodów sygnałowych belki i w jaki sposób wchodzą do dławic sumatora – warto, aby przewód podchodził od dołu sumatora, a nie z góry, aby pojawiająca się na nim woda nie spływała na obudowę sumatora a w przypadku nieszczelności obudowy sumatora czy dławicy do środka sumatora wagowego. Ważne jest też prawidłowe przykręcenie pokrywy sumatora. W pokrywie sumatora często jest umieszczona uszczelka zwiększająca jego szczelność, dlatego warto przyjrzeć się czy jest prawidłowo zainstalowana, jest zachowana jej ciągłość, przykręcać należy ja w taki sposób, aby nie deformować pokrywy i nie doprowadzić do jej pęknięcia. W sumatorach wykonanych z odlewu aluminium można dodatkowo zabezpieczyć wkręty mocujące (łby) silikonem, aby w przyszłości nie mieć problemów z ich odkręceniem zwłaszcza jak waga elektroniczna pracuje w środowisku wilgotnym.

 Sumator wagowy cena jego najczęściej zależy od jakości wykonania jego obudowy, jakości zastosowanych dławic oraz użytych elementów łączących. 

Sprawdź dostępne modele sumatorów wagowych